Nový čas

You are here

Klinické štúdie

Široké liečebné využitie nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie je doložené veľkým množstvom vedeckých prác, experimentálnych štúdií a klinických aplikácií pri dodržaní najprísnejších vedeckých postupov.

Magnetoterapia predstavuje neinvazívnu, bezpečnú a jednoduchú metódu priamej liečby miesta poranenia, zdroja bolesti a zápalu, rôznych ochorení a patologických stavov.

V zozname si vyberte štúdiu podľa diagnózy:

1. Účinky NPMP na liečbu chronickej bolesti chrbtice.

2. Účinky NPMP u pacientov s heterotopickou osifikáciou s poranením hlavy a miechy.

3. Účinky NPMP pri osteoartróze (OA).

4. Účinky NPMP pri akútnom poranení krčnej chrbtice

5. Účinok NPMP na úroveň únavy u pacientov s roztrúsenou sklerózou.

6. Účinok NPMP pri dlhodobom hojení zlomenín píšťaly.

7. Účinok NPMP na kĺby ruky u pacientov s reumatoidnou artritídou.

8. Účinok NPMP pri liečbe osteoartrózy kolenného kĺbu.

9. Účinok NPMP pri liečbe fibromyalgie.

10. Účinok NPMP pri liečbe pacientov s vredmi predkolenia.

11. Účinok NPMP pri chronických zápalových ochoreniach prostaty.

12. Účinok NPMP pri liečbe ankylozujúcej spondylitídy (Bechterevova choroba).

13. Účinok NPMP pri liečbe spasticity u pacientov s roztrúsenou sklerózou.

14. Účinok NPMP pri liečbe sexuálnych porúch.

15. Účinok NPMP pri liečbe problémov s močením.

16. Účinok NPMP pri hojení kože po rakovine

17. Účinok NPMP  na vypadávanie vlasov a ich opätovný rast.

18. Účinok NPMP  na migrénu a iné bolesti hlavy.

19. Účinok NPMP  na nervovú regeneráciu.

20. Účinok NPMP  v liečbe androgén dependentnej alopécie.

21. Účinok NPMP pri hojení chronických arteriálnych a žilných vredov na nohe.

22. Účinok NPMP  na únavu a kvalitu života u pacientov s roztrúsenou sklerózou.

23. Účinok NPMP  na hyalinnú kĺbovú chrupavku.

24. Účinok NPMP  u osteoartritídy kolena.

25. Účinok NPMP  na zotavenie pacienta po artroskopickom výkone.

 

1. Účinnosť elektromagnetického pulzného poľa na liečbu chronickej bolesti
chrbta – randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia

PB Lee, YC Kim, YJ Lim, CJ Lee, SS Choi, SH Park, JG Lee a SC Lee, Korea University College of Medicine, Seoul, Korea

Táto randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná klinická štúdia skúmala účinnosť pulznej elektromagnetickej terapie (PEMT) u pacientov s chronickou bolesťou dolnej časti chrbta. Aplikácia aktívnej PEMT (n = 17) alebo placeba (n = 19) bola vykonávaná trikrát týždne po dobu 3 týždňov. Pacienti boli hodnotení pomocou číselnej stupnice (NRS) po dobu 4 týždňov po skončení liečby. PEMT produkovala výraznú úľavu od bolesti počas sledovaného obdobia v porovnaní s východiskovými hodnotami.
Percentuálna zmena skóra NRS od začiatku štúdie bola významne vyššia v skupine s PEMT než v skupine s placebom vo všetkých troch bodoch merania. Po 4 týždňoch došlo k výraznému zlepšeniu východiskových hodnôt v skupine s PEMT, v skupine s placebom sa žiadne významné rozdiely neobjavili.

Záver: Možno povedať, že PEMT znižuje bolesť a postihnutie a je potenciálne užitočným nástrojom na liečebné konzervatívne zvládnutie chronických bolestí chrbta.

 

2. Účinok nízkofrekvenčnej pulznej magnetickej terapie ako profylaxia heterotopickej osifikácie u pacientov s poranením hlavy a miechy (SCI)

A. Durovic, D. Miljkovic, Z. Brdareski, A. Plavšic, M. Jevtic, Military Medical Academy, Belgrade, Serbia, Tor Vergata University, Rome, Italy

Heterotopická osifikácia (HO) je významná komplikácia pri poranení hlavy a miechy (SCI). Nízkofrekvenčná pulzná magnetická terapia (PLIMF) zvyšuje prietok krvi do oblasti bolesti alebo zápalu, prináša do tejto oblasti viac kyslíka a pomáha odstraňovať toxické látky. Cieľom tejto štúdie bolo zistiť účinok PLIMF ako profylaxie HO u pacientov so SCI. Štúdia zahŕňala 29 pacientov s traumatickou SCI. Pacienti boli náhodne rozdelení do experimentálnej (n = 14) a kontrolnej skupiny (n = 15). Pacientom v experimentálnej skupine bola (okrem cvičenia a pohybovej terapie) aplikovaná PLIMF, ktorá mala nasledujúcu charakteristiku: indukcia 10 mT, frekvencia 25 Hz a doba trvania 30 min.

Liečba bola zahájená v siedmom týždni po zranení a trvala štyri týždne. Prítomnosť alebo absencia HO okolo bokov pacientov bola kontrolovaná röntgenom a zaradená do Brookers klasifikácie. Funkčné schopnosti a motorické poškodenie boli kontrolované FIM, Barthel indexom a ASIA. Štatistická analýza zahrňovala Kolmogorov-Smirnov test, Shapiro-Wilk test, Mann Whitney exaktný test, Wilcoxonov rank test a Fischer exaktný
test. Štatistický význam bol nastavený tak, aby bol na p<0,05. Výsledky: Na konci štúdie nemal žiadny pacient z experimentálnej skupiny HO. V kontrolnej skupine malo päť pacientov (33,3 %) HO. Po ukončení liečby sa väčšina pacientov z experimentálnej skupiny (57,14 %) posunula z triedy ASIA-A do ASIA-B.

Záver: Nízkofrekvenčná pulzná magnetická terapia pomáha v prevencii HO u pacientov s traumatickým SCI.

 

3. Klinické účinky pulzného elektromagnetického poľa pri osteoartróze (OA) – dvojito zaslepená štúdia

D. H. Trock, A. J. Bollet, R. H. Dyer Jr., L. P. Fielding, W. K. Miner a R. Markoll, Danbury Hospital, St. Mary´s Hospital, Waterbury, CT, USA

Cieľ: Ďalšie hodnotenie použitia PEMF pri hojení zlomenín starších viac než desať rokov. Metódy: Dvojito zaslepená randomizovaná štúdia 27 pacientov s OA predovšetkým kolenného kĺbu.

Pacienti boli liečení PEMF. Liečba sa skladala z 18,5 hodín aplikácií v priebehu jedného mesiaca špeciálne navrhnutým bezkontaktným zariadením. Pozorovanie bolo vykonané na šiestich klinických premenných na začiatku, v polovici liečby, na konci terapie a o mesiac neskôr. Liečbu dokončilo 25 pacientov. Výsledky: V skupine s aktívnou liečbou nastalo zlepšenie o 23 až 61 %, v skupine pacientov s placebom bolo pozorované 2% až 18% zlepšenie. Žiadna toxicita nebola pozorovaná.

Záver: Zníženie bolesti a zvýšenie funkčnej výkonnosti pacientov ukazujú, že PEMF predstavuje efektívny spôsob zlepšenia symptómov u pacientov s OA. Táto metóda vyžaduje ďalšie
klinické skúšanie.

4. Nízkoenergetická vysokofrekvenčná elektromagnetická pulzná terapia
pri akútnom poranení krčnej chrbtice

D. F. Nolan, K. Moore, M. Codd, C. Barry, P. O´Connor a R. J. Coughlan, Mater Misericordiae Hospital, Ireland

Štandardná liečba akútneho poranenia krčnej chrbtice (mäkký golier a analgézia) je často neúspešná. Pri pulznej elektromagnetickej terapii (PEMF) boli preukázané hojivé a protizápalové účinky. Táto štúdia skúma vplyv PEMT na akútny syndróm krčného poranenia. Polovica zo 40 pacientov zaradených do štúdie dostávala aktívnu terapiu PEMT. Druhá polovica s liečbou placebom dostala inštrukcie nosiť doma osem hodín denne golier a bola im odporúčaná mobilizácia krku. Po 2 a 4 týždňoch sa v aktívne liečenej skupine významne zlepšila bolesť (vizuálna analógová stupnica). Pritom skupina s aktívnou liečbou mala horšiu pohyblivosť pri vstupe do štúdie než skupina s placebom (p<0,5). Po 12 týždňoch mala skupina s aktívnou  liečbou preukázateľne lepšie výsledky než skupina s placebom.

Záver: PEMF je bezpečná na domáce použitie. Štúdia naznačuje, že PEMF má blahodarné účinky pri liečbe akútneho poranenia krčnej chrbtice.

 

5. Vplyv pulznej magnetickej terapie BEMER na úroveň únavy u pacientov s roztrúsenou sklerózou – randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia

J. Piatkowski, M. D., S. Kern, Ph. D. a T. Ziemssen, M. D., The Journal of alternative and comlementary medicine, 2009

Ciele: Predchádzajúce štúdie popisovali priaznivý vplyv elektromagnetickej terapie na výraznú únavu u pacientov s roztrúsenou sklerózou (MS). Táto štúdia bola zameraná na zhodnotenie dlhodobých účinkov BEMER na MS súvisiacu s väzbou na únavu pacientov.

Pacienti: 37 relabujúcich - remitentných pacientov s MS s významnými prejavmi únavy. Intervencia sa skladala z liečby magnetickým poľom BEMER, liečba trvala 12 týždňov – dvakrát denne po dobu 8 minút.
Výsledok: Hlavným kritériom bola zmena v MFIS medzi začiatkom a 12. týždňom liečby. Sekundárnymi kritériami boli zmeny v škálach FSS, ADS-L, MSFC a EDSS.
Výsledky: Boli preukázané signifikantné rozdiely hodnôt po 12 týždňoch v prospech skupiny s aktívnou liečbou (26,84 vz. 36,67, p=0,024). Ďalej boli v skupine s aktívnou liečbou významne nižšie hodnoty FSS než v skupine s placebom (3,5 oproti 4,7, p=0,016). Po 6 týždňoch sledovania oboch skupín sa nelíšili hodnoty MFIS a FSS. V škále MFIS došlo pri aktívnej liečbe k výraznému poklesu vo fyzickej (p = 0,018) a kognitívnej (p = 0,041) podstupnici, nie však v podstupnici psychologickej. BEMER terapia bola dobre znášaná.

Záver: V pilotnej štúdii bol preukázaný priaznivý účinok BEMER intervencie na únavu pacientov s MS.

 

6. Vplyv pulzného elektromagnetického poľa pri dlhodobom hojení zlomenín holennej kosti (píšťaly) – dvojito zaslepená multicentrická štúdia

W. J. W. Sharrard, Royal Hallamshire Hospital, Sheffield

Do štúdie bolo zaradených celkom 45 zlomenín holennej kosti, všetky konzervatívne liečené a odložené o viac než 16, ale menej než 32 týždňov. Išlo o stredne ťažké až ťažké posunutie, o vybočenie či rozdrvenie alebo kombináciu lézie so stredne ťažkým až ťažkým poškodením kože a mäkkých tkanív. Liečba bola vykonaná v skupine s aktívnou liečbou (20 pacientov) elektromagnetickou stimuláciou, 25 pacientov bolo zaradených do skupiny s placebom. Štúdia trvala 12 týždňov. Rtg. snímky boli hodnotené slepo a nezávisle rádiológom a ortopedickým chirurgom. Štatistická analýza ukázala, že pacienti v aktívnej skupine boli porovnateľní vo všetkých parametroch okrem veku. Vek ale nemal vplyv na výsledok a efekt liečby. Nezávislé hodnotenie aktívnej skupiny rádiológom ukázalo rádiologickú zhodu pri piatich fraktúrach, zhoda bola v piatom roku, ale už nie v desiatom roku. V kontrolnej skupine bola zhoda len v jednej zlomenine, pri ktorej bol pokrok v liečbe výrazný, pri ostatných nedošlo k žiadnej zmene. Existoval výrazný rozdiel medzi výsledkami obidvoch skupín – skupina s aktívnou liečbou mala podľa Fischerovho exaktného testu výsledky výrazne lepšie (p=0,002). Posúdenie ortopéda ukázalo zhodu pri deviatich zlomeninách a absenciu zhody pri 11 zlomeninách v aktívnej skupine. V kontrolnej skupine boli zhody pri 3 zlomeninách a absencia zhody pri 22 zlomeninách. Výsledky boli takisto výrazne lepšie v skupine s aktívnou liečbou (p=0,02).

Záver: Pulzné elektromagnetické pole významne ovplyvnilo dlhodobé hojenie zlomenín holennej kosti.

 

7. Analgetické účinky nízkofrekvenčných elektromagnetických polí (EMP) na kĺby ruky u pacientov s reumatoidnou artritídou (RA)

S. Milutinovic, S. Brankovic, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za reumatologiju

Otvorená štúdia skúmala 60 pacientov rozdelených na dve rovnaké skupiny. Prvá skupina použila EMP (5 mT, 15 Hz, 30 min) s kinezioterapiou na obe ruky, druhá skupina mala iba kinezioterapiu. V priebehu skúšok sa nemenila farmakoterapia, obe skupiny dostávali podobné typy a dávky liekov, nebol použitý žiadny iný postup z fyzioterapie. Bolesť RC, MCP a PIP kĺbov bola hodnotená pomocou vizuálnej analógovej stupnice (VAS) na začiatku a desiaty deň liečby. Skupiny boli homogénne z hľadiska demografickej charakteristiky a anatomických zmien funkčnej triedy podľa Steinbrockera. Výsledky boli analyzované pomocou Wilcoxonovho testu. V prvej skupine došlo k štatisticky významnému zníženiu bolesti (p <0,001) pri RC z 62,3 mm na 37,0 mm (40,6 %), u MCP z 64,4 na 34,4 mm (46,6 %) a u PIP kĺbov z 67,1 mm na 40,5 mm (39,6 %). V druhej skupine nebola štatisticky významná redukcia bolesti u RC – z 67,6 mm na 59,5 mm (11,9 %) a u ICR – z 66,5 mm na 60,4 mm (9,2 %), kým priemerný podiel zníženia bolesti kĺbov PIP bol v rozmedzí od 63,9 mm do 56,0 mm (12,4 %), (p<0,05).

Záver: Výsledky štúdie poukazujú na význam EMP pri znižovaní bolesti v zápästí u pacientov s RA.

 

8. Pulzné magnetické pole pri liečbe osteoartrózy kolenného kĺbu – dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia

P. Nikolakis, J. Kollmitzer, R. Crevenna, C. Bittner, C. B. Erdogmus, J. Nicolakis, University of Vienna, Austria

Pulzná magnetická terapia sa často používa na liečbu príznakov osteoartrózy. Bola vykonaná randomizovaná, dvojito zaslepená štúdia porovnania pulzného magnetického poľa a terapie placebom u pacientov so symptomatickou osteoartrózou v kolennom kĺbe. Pacienti dostali 84 terapií liečby, každú v dĺžke 30 minút, išlo o pulzné magnetické pole alebo o placebo. Pacienti užívali liečbu sami doma, dvakrát denne po dobu šesť týždňov. Do štúdie bolo zaradených 36 pacientov. 34 pacientov dokončilo štúdiu, z nich 2 pacienti museli byť zo štatistickej analýzy vylúčení, pretože nepoužívali PMF podľa inštrukcií. Pacienti boli rozdelení na skupinu s aktívnou liečbou (15) a na skupinu s placebom (17). Po šiestich týždňoch liečby bol WOMAC Index znížený v skupine s pulzným magnetickým poľom z 84,1 (+/- 45,1) na 49,7 (+/- 31,6) a v skupine s placebom zo 73,7 (+/- 43,3) na 66,9 (+/- 52,9) (p=0,03). Sekundárne parametre sa zlepšili v skupine s pulzným magnetickým poľom výraznejšie, než v skupine s placebom: rýchlosť chôdze pri rýchlej chôdzi [+6,0 metrov za minútu (+1,6 až +10,4) vz. -3,2 (-8,5 až +2,2)], dĺžka kroku pri rýchlej chôdzi [+6,9 cm (+0,2 až +13,7) vz. -2,9 (-8,8 až +2,9)] a zrýchlenie na izokinetickom dynamometrickom teste sily [-7,0 % (-15,2 až +1,3) oproti +10,1 % (-0,3 až +20,6)].

Záver: Pri pacientoch so symptomatickou osteoartrózou v kolennom kĺbe môže PMF terapia znížiť zhoršenie v činnostiach bežného života a zlepšiť funkciu kolenného kĺbu.

 

9. Nízkofrekvenčná pulzná elektromagnetická terapia pri liečbe fibromyalgie – randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná klinická štúdia

Sutbeyaz, Serap Tomruk MD, Sezer, Nebahat MD, Koseoglu, Fusun MD, Kibar, Sibel MD

Cieľom bolo zhodnotiť klinickú účinnosť nízkofrekvenčnej pulznej elektromagnetickej terapie (PEMF) u žien s fibromyalgiou (FM). 56 žien s FM vo veku 18 až 60 rokov bolo náhodne rozdelených na skupiny s PEMF liečbou (n=28) alebo s liečbou placebom (n=28). Liečba prebiehala dvakrát denne po dobu 3 týždňov. Výsledky liečby boli hodnotené pomocou dotazníka FIQ, vizuálnej analógovej stupnice (VAS), pacientovho celkového hodnotenia reakcie na liečbu, BDI a SF-36, ďalej boli hodnotené po ukončení liečby – po 4 týždňoch a po 12 týždňoch. Skupina s PEMF terapiou ukázala na konci liečby významné zlepšenie v FIQ, VAS bolesti, BDI sk bolesti sa udržalo aj po 12 týždňoch. V skupine s placebom takisto prebehlo zlepšenie pri všetkých výsledkoch s výnimkou FIQ. Po 12 týždňoch sledovania po ukončení liečby placebom sa udržalo zlepšenie len u skóra BDI a SF-36.

Záver: Nízkofrekvenčná PEMF terapia znižuje bolesť a únavu a zlepšuje spoločenské začlenenie pacientok s FM.

10. Magnetoterapia v liečbe pacientov s vredmi predkolenia

Alekseenko A. V., Gusak V. V., Tarabanchuk V. V., Iftodii A. G., Sherbana N. G., Stoliar V. F. Chirurgie, Moskva

Vred predkolenia je možné definovať ako chronický defekt kože
charakterizovaný rozpadom väziva a jeho nekrotizáciou. Vredy
predkolenia môžu mať rôzne príčiny: žilné, tepnové alebo zmiešané [tepnové (8 %), diabetické (3 %), poúrazové (2 %), iné (14 %), žilné (73 %)].
Podľa štatistík trpí vredmi predkolenia až 1 % populácie. Pacientov s vredmi predkolenia pribúda s vekom, týmto ochorením trpí až 3,5 % pacientov nad 65 rokov. Zároveň sú vredy predkolenia trikrát častejšie u žien ako u mužov.
Klinickej štúdie sa zúčastnilo 74 pacientov, ktorým boli diagnostikované trofické vredy dolných končatín. Boli vytvorené 2 kontrolné skupiny: jedna s aktívnou liečbou, druhá s placebom.
Pacientom bola po dobu 10 – 12 dní trikrát denne aplikovaná liečba. Boli využité rôzne frekvencie elektromagnetického poľa.

Záver: Po 10 až 12 dňoch od začiatku terapie sa povrch rany úplne vyčistil od odumretého väziva, eliminovali sa okolité zápalové zmeny a zahájila sa epitelizácia. Tento efekt sa prejavil u 93 % pacientov. 

 

11. Účinok nízkofrekvenčného magnetického poľa pri chronických zápalových ochoreniach prostaty

Navrátil P., Novák I., Šístek R., Urologická klinika v Hradci Králové

Chronické zápalové ochorenie prostaty je jedným z najčastejších urologických problémov. Touto chorobou trpí asi 10 – 15 % mladých mužov a mužov stredného veku. Štúdie sa zúčastnilo 21 pacientov s chronickým zápalovým ochorením prostaty vo veku od 42 do 86 rokov.
Liečebný plán vychádzal zo skúseností s inými zápalovými ochoreniami (postupné zníženie frekvencie použitia). Každá expozícia magnetického poľa s frekvenciou 24 Hz trvala 30 minút. Hodnotenie prebiehalo podľa nasledujúcich kritérií: subjektívne výsledky boli hodnotené pomocou dotazníka Americkej urologickej asociácie (AUA). Ďalej sa porovnávali laboratórne výsledky: krvný obraz, plazmatická koncentrácia minerálov (Na+, K+ Cl-), kreatinín, urea, PSA enzymatická aktivita, fosfatázy, mikrobiálna kultivácia spermií alebo prostatickej sekrécie. Ďalej bolo vykonané porovnanie nasledujúcich inštrumentálnych vyšetrení – uroflowmetrie a ultrazvukového vyšetrenia prostaty. Všetky vyšetrenia boli prevedené pred liečbou, po 10 expozíciách a po 3 až 4 mesiacoch po skončení magnetoterapie. Štatistické vyhodnotenie bolo prevádzané pomocou nasledujúcich programov: StatSoft, Tulsa, OK, Friedman ANOVA.
Zo 6 pacientov, ktorí po vyšetrení uroflowmetrom už dosahovali patologické hodnoty, sa prejavilo zlepšenie u 5 z nich. Z 13 pacientov s pozitívnou bakteriálnou kultiváciou, ktorí boli liečení zároveň aj antibiotikami, v 8 prípadoch baktérie vymizli. (Z literatúry je dobre známy zosilnený účinok kombinácie magnetického poľa a antibiotík.)
Magnetoterapia sa pri tomto ochorení využíva predovšetkým pre jej analgetický účinok a zjavne pozitívny vplyv na priebeh chronického zápalu, ktorý bol už preukázaný pri iných, prevažne reumatických zápalových ochoreniach.

Závery: Magnetoterapia je veľmi prínosná pre pacientov trpiacich chronickými zápalovými ochoreniami prostaty. Veľmi pozitívne účinky boli zaznamenané aj pri sexuálnej dysfunkcii.

 

12. Účinok magnetoterapie pri liečbe ankylozujúcej spondylitídy (Bechterevovej choroby)

prof. MUDr. Karel Trnavský, DrSc., Artrocentrum, Praha

Ankylozujúca spondylitída je najznámejšie a najčastejšie zápalové ochorenie stavcov chrbtice. V liečbe dominuje okrem medikamentóznej terapie predovšetkým cvičenie, rehabilitačné metódy a niektoré metódy balneológie. Klinická štúdia porovnávala účinnosť rehabilitačného programu založeného na pravidelnom cvičení (prvá skupina) a liečbu s pridanou magnetoterapiou (druhá skupina). Trojmesačnej štúdie sa zúčastnilo celkom 40 pacientov, vždy po 20 v každej skupine. Štandardná liečba (prvá skupina) zahrnovala skupinové cvičenia bežné pri liečbe ankylozujúcej spondylitídy, ktoré prebiehali dvakrát týždenne. Počas 3 mesiacov sa uskutočnilo 24 cvičení. Intenzívna liečba (druhá skupina) spočívala v aplikácii mäkkej techniky a magnetoterapie raz za týždeň, t. j. pacienti dostali počas 3 mesiacov 12 aplikácií magnetoterapie. Výsledky boli hodnotené v súlade s obvyklým postupom a metodológiou pomocou dotazníkov BASDAI a BASF. Preukázalo sa, že intenzívna liečba, ktorá zahrnovala mäkké techniky a aplikácie pulzného magnetického poľa, bola účinnejšia než štandardná liečba. Analgetický účinok magnetoterapie bol takisto veľmi prínosný pre celý liečebný postup.

Záver: V liečbe ankylozujúcej spondylitídy je možné plne odporúčať kombináciu magnetoterapie s jednotlivými intenzívnymi metódami liečby.

 

13. Liečba spasticity pulzným magnetickým poľom – dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia

Nielsen J. F., Sinkjaer T., Jakobsen J., Neurologická klinika Fakultní nemocnice v Aarhus, Dánsko

Spasticita sa všeobecne definuje ako stav zvýšeného svalového tonusu, ako odpor pri pasívnom naťahovaní svalu, ktorý sa zvýrazňuje s narastajúcou rýchlosťou tohto naťahovania. Etiologicky je najčastejšou príčinou spasticity úrazové poškodenie miechy alebo môže byť spasticita dôsledkom degeneratívneho ochorenia, napr. pri sclerosis multiplex. Vplyv opakovaných magnetických stimulácií na spasticitu bol hodnotený u 38 pacientov s roztrúsenou sklerózou vo dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii. Prvá skupina (n = 21) bola liečená opakovanou magnetickou stimuláciou, druhá skupina (n = 17) užívala placebo. Obe skupiny boli liečené dvakrát denne po dobu 7 po sebe idúcich dní. Vlastné hodnotenie denných aktivít sa v aktívnej skupine zvýšilo o 22 % (p = 0,007) a v skupine s placebom o 29 % (p = 0,004). V aktívnej skupine došlo ku klinickému zlepšeniu spasticity, skóre bolo – 3,3 (+/- 4,7) AU, skupina s placebom zaznamenala skóre + 0,7 (+/- 2,5) AU (p = 0,003). Stretch reflex limit bol v skupine s aktívnou liečbou + 4,3° (+/- 7,5°), t. j. zvýšený, u skupiny s placebom bol tento limit – 3,8° (+/- 9,7°) ,(p = 0,001).

Záver: Údaje uvedené v tejto štúdii potvrdzujú, že opakované magnetické stimulácie majú antispastický vplyv na roztrúsenú sklerózu.

 
14. Sexuálne poruchy

Výsledky placebom kontrolovanej štúdie ukázali, že magnetoterapia má výborné účinky na krvný obeh u mužov trpiacich sexuálnymi problémami. Táto štúdia skúmala účinky kombinácie pulzného magnetického poľa (PMF) a vákuovej terapie pri liečbe impotencie. Vákuová terapia sa skladala z umiestnenia penisu do hermeticky uzavretého valca s negatívnym tlakom 180 – 260 mm Hg po dobu 10 – 12 minút, celkom 12 – 15 expozícií. PMF terapia (6 Hz, 30 mT) sa skladala z rovnakej dĺžky a počtu expozícií. Výsledky ukázali, že po kombinovanej terapii bola u 71 % pacientov obnovená sexuálna funkcia, u 17 % došlo k zlepšeniu a 17 % pacientov nezaznamenalo zmenu. U pacientov liečených len vákuovou terapiou boli tieto čísla 51 % (obnovenie sexuálnej funkcie), 24 % (zlepšenie) a 24 % (bez zmeny). I. V. Karpukhin, V. A. Bogomolnii, Lokálna vákuová magnetoterapia pri impotencii pacientov, Vopr Kurortol Lech Fiz Kult (2), 1996, s. 38 – 40.
Táto dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia skúmala vplyv slabých magnetických polí u mužov, ktorí trpia rôznymi sexuálnymi poruchami, vrátane zníženej erekcie a predčasnej ejakulácie. Boli použité tri rôzne magnetické stimulátory – Biopotenzor, Eros, Bioskan-1. Všetci pacienti nosili 3 týždne jedno
z troch zariadení. Výsledky ukázali úplné obnovenie sexuálnej funkcie u 38 % pacientov v skupine s Biopotenzorom, 31 % v skupine s prístrojom Eros, 36 % v skupine s prístrojom Bioskan-1 a len 15 % v skupine s placebom. Zlepšenie sexuálnych funkcií bolo pozorované u 42 %, 39 %, 47 % a 18 %. I. I. Gorpinchenko, Použitie magnetických zariadení pri liečbe sexuálnych porúch u mužov, Lik Sprava (3 - 4),
1995, s. 95 – 97.

15. Problémy s močením

Výsledky tejto štúdie ukázali, že magnetická laserová terapia je účinná pri liečbe pacientov trpiacich urolitiázou (močové kamene). Magnetická laserová liečba zahrnovala použitie zariadenia Milita s 35 mT. V. P. Avdoshin, Hodnotenie magnetickej laserovej terapie v porovnaní s ostatnými metódami liečby pacientov s urolitiázou, Fiz Med, 4 (1 - 2), 1994, s. 102 - 103. Táto štúdia informuje o úspešnom použití magnetickej laserovej terapie pri zápaloch močového ústrojenstva diagnostikovaných na urologickej klinike. O. B. Loran, Magnetická laserová terapia pri zápalových a posttraumatických chorobách močového ústrojenstva, Urol Nefrol (Mosk) (5), september – október 1996, s. 10 – 14.

16. Výsledky účinku magnetoterapie pri hojení kože po rakovine

Pacientovi bola diagnostikovaná rakovina príušnej slinnej žľazy, bol operovaný a podrobil sa radiačnej terapii v auguste 2007. Tvár sa mu však po operácii nezahojila a zostala 3,5 roka rovnaká, pozri obrázok nižšie. Na konci apríla 2011 začal na líca aplikovať pulzné elektromagnetické pole. Po 5 aplikáciách a o 2 týždne neskôr
vyzerala jeho tvár takto:

 

  

  

  

  

  

Pacientova tvár sa pri pravidelnej aplikácii pulzného elektromagnetického poľa zlepšuje. Liečba znížila aj jeho panvové bolesti a časté nočné močenie spôsobené zápalom prostaty.

 

17. Účinky pulzného elektromagnetického poľa na vypadávanie vlasov a ich opätovný rast

J. P. Bureau, MD, PhD, P. Ginouves, MD, J. Guilbaud, MD, PhD, ME. Roux, MD

Tento druh experimentálnej štúdie verzus placebo uskutočnenej na zdravých ženských a mužských dobrovoľníkoch demonštruje pozitívny biologický efekt pulzného elektromagnetického poľa v kombinácii s esenciálnymi olejmi na stratu vlasov a ich opätovný rast. Táto štúdia trvala 26 týždňov a vykonávala sa v súlade s pravidelným liečebným plánom. U 83 % dobrovoľníkov sa prejavil pokles straty vlasov a u 20 % nárast vlasov nad základňu u 53 % pacientov. Proces neukázal žiadne vedľajšie účinky alebo nežiaduce reakcie. Histologické skúšky korelujú s klinickými štúdiami. Súbežná imuno-histo-chemická skúška ukázala rast indexu bujnenia. Keď sa zvýši ukazovateľ bunkového bujnenia Ki67, mitóza je pri histologických skúškach ťažko viditeľná. Za dôvod tohto javu je považovaný elektrofyziologický efekt pokojového vlasového folikula. 

 

18. Účinky pulzného magnetického poľa na migrénu a iné bolesti hlavy

Rainer B. Pelka, Ph.D., Christof Jaenicke, M.D., Joerg Gruenwald, Ph.D., Berlín, Německo

Táto experimentálna, placebom kontrolovaná štúdia, hodnotí účinnosť štvortýždňovej liečby migrény a ďalších bolestí hlavy pulzným magnetickým poľom (16Hz, 5uTs) pomocou malého prístroja. 82 pacientom bola náhodne pridelená aktívna liečba alebo placebo liečba (n = 41). Všetci mali jednu z nasledujúcich siedmich diagnóz: migréna, migréna v kombinácii s tenznými bolesťami hlavy, tenzné bolesti hlavy, bolesti hlavy okolo očí, bolesti hlavy spojené s vplyvom počasia, posttraumatické bolesti a iné. Účinnosť bola hodnotená na základe dĺžky, intenzity a frekvencie migrény a záchvatov bolestí hlavy, rovnako ako schopnosti koncentrácie. Analyzované boli informácie o 77 pacientoch. V aktívnej liečebnej skupine boli na konci štúdie všetky hodnotené kritériá podstatne zlepšené (P <0,0001 vz. základňa a placebo). 76 % pacientov aktívnej liečby zaznamenalo úľavu alebo úplnú úľavu. Iba jeden pacient s placebom (2,5 %) pocítil nejakú úľavu, 8 % zaznamenalo ľahké zhoršenie a 2 % cítili podstatné zhoršenie symptómov. Žiadne vedľajšie účinky neboli zaregistrované.

 

19. Experimentálna štúdia účinkov pulzného elektromagnetického poľa (Diapulse) na nervovú regeneráciu

Raji A. M. Journal of Hand Sur (2), červen 1984, s. 105-112.

Táto štúdia skúmala účinky sovietskej nízkofrekvenčnej magnetoterapie Polynus-1, bolo použitých cca 10 mT približne na 10 minút u pacientov s atrofiou zrakového nervu. Pacienti podstúpili 10 – 15 sedení. Výsledky ukázali, že zraková ostrosť u pacientov s nízkymi hodnotami ostrosti (pod 0,04 dioptrie) sa zlepšila v 50 % prípadov. Zistilo sa, že liečba zlepšuje prietok krvi okom v prípade atrofie zrakového nervu. Optimálne výsledky boli dosiahnuté po 10 terapeutických sedeniach. L.V. Zobina, Účinnosť magnetoterapie pri atrofii zrakového nervu. Predbežné štúdie, Vestn Oftalmol, 106 (5), september - október 1990, s. 54 – 57.

20. Bureau (2003) dokazuje v dvojito zaslepenej randomizovanej štúdii s použitím placeba pozitívny biologický účinok pulzného elektromagnetického poľa v liečbe androgén dependentnej alopécie. U 53 % pacientov sa rast vlasov zvýšil o vyše 20 %. Metóda nevyvolala žiadne vedľajšie ani nežiaduce účinky.

21. Canedo-Dorantes, L. a kol. (2002) stimulovali hojenie chronických arteriálnych a žilných vredov na nohe systémovými elektromagnetickými poľami. Po vystavení nízkofrekvenčnému magnetickému poľu bolo do 4 mesiacov 69 % lézií vyliečených alebo zahojených o viac než 50 %.

22. V dvojito slepej, placebom kontrolovanej štúdii hodnotí Lappin, M. S. a kol. (2003) účinky pulznej elektromagnetickej terapie na únavu a kvalitu života u pacientov s roztrúsenou sklerózou.  Výsledky naznačujú, že expozícia slabým pulzným elektromagnetickým poľom môže zmierniť symptómy RS. V ďalšom výskume odporúča preštudovať možnosť, že pohybliví pacienti a pacienti užívajúci na svoju RS interferóny môžu na tento druh liečby reagovať najviac.

23. Fini, M. (2005) podáva prehľad experimentálnych a klinických štúdií účinkov pulzných elektromagnetických polí na hyalínnu kĺbovú chrupavku.  Dokladá rad dobre zdokumentovaných fyziologických účinkov na bunky a tkanivá vrátane experimentálnych údajov o účinku pulznej magnetoterapie in vitro a in vivo na kĺbovú chrupavku. Výsledky odporúčajú klinické použitie metódy u pacientov s osteoartritídou.

24. Pipitone, N. (2001) použil magnetickú pulznú terapiu u osteoartritídy kolena v randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii u pacientov, ktorým bežná liečba nepriniesla úplnú úľavu.  Výsledky štúdie poukazujú na zníženie bolesti a invalidity u pacientov s OA kolena, rezistentnou na bežnú liečbu, bez významných vedľajších účinkov.

25. Zorzi, C. (2007) hodnotil účinky pulzných elektromagnetických polí aplikovaných 45 a 90 dní na zotavenie pacienta po artroskopickom výkone v prospektívnej randomizovanej a dvojito zaslepenej štúdii. Dokázal, že pulzné elektromagnetické polia môžu kĺbovú chrupavku chrániť pred katabolickými účinkami prozápalových cytokinov, môžu zabrániť jej degenerácii a vyvolať jej následnú ochranu. Terapia napomohla zotaveniu pacienta po artroskopii, znížila použitie nesteroidných antireumatík a mala aj pozitívny dlhodobý účinok.