Nový čas

You are here

Informácie o spracovaní osobných údajov

ÚVODNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť FINEST Slovakia, spol. s r.o.
so sídlom Hollého 751/10, 905 01 Senica,
IČO: 36261742, IČ DPH: SK2021829843
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka číslo: 14990/T, zastúpená pánom Ing. Jánom Pálkom, konateľom spoločnosti
email pre komunikáciu: finest@finest.sk
 (ďalej len „Spoločnosť“)

 1. Spoločnosť týmto informuje o základných zásadách a princípoch v súlade s ustanovením čl. 13 a následného Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe tých údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „obecné nariadenie o ochrane osobných údajov“), na základe ktorých Spoločnosť ako správca osobných údajov v súvislosti so vznikom zmluvného vzťahu nakladá s osobnými údajmi Subjektu údajov, vrátane citlivých údajov, ako sú vymedzené v odkazovanej právnej úprave
 2. Spoločnosť týmto ďalej upozorňuje subjekt údajov na špeciálnu úpravu spracovania zvláštnej kategórie osobných údajov, do ktorej patria údaje o rasovom či etnickom pôvode subjektu údajov, politických názoroch, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení alebo členstva v odboroch, zdravotnom stave, sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácie a genetické a biometrické údaje (napr. otlačok prstov, snímok tváre, a pod.) subjektu údajov (ďalej len „citlivé údaje“).

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť ako správca osobných údajov (ďalej len „správca“) v súvislosti so vznikom zmluvného vzťahu, spracováva a uchováva za podmienok a v medziach stanovených platnou právnou úpravou, najmä v súlade s ustanovením čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nariadenia o ochrane osobných údajov, osobné údaje subjektu údajov vrátane citlivých údajov na tieto účely:

 • realizácia zmluvného vzťahu so subjektom údajov
 • vedenie vnútornej evidencie zákazníkov
 • zasielanie informácií a obchodných oznámení (len so súhlasom subjektu údajov).

 

Spoločnosť získava osobné údaje od:

 • subjektu údajov
 • verejných evidencií
 • tretích osôb

Oznámenie osobných údajov subjektom údajov je úplne dobrovoľné v prípade, že je zmluva uzavretá priamo so subjektom údajov, alebo sú získavané so súhlasom subjektu údajov, pokiaľ je zmluva uzavretá s treťou osobou. Oznámenie osobných, prípadne súhlas subjektu údajov s ich spracovaním, je základným predpokladom pre jednanie o možnosti uzavretia zmluvy, pre uzavretie alebo zmenu zmluvy, resp. pre poskytnutie dojednávaného predmetu plnenia, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii subjektu údajov.

ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH osobnÝch údajOV

Osobné údaje subjektu údajov vrátane citlivých údajov sú spracovávané v rozsahu:

 • identifikační údaje: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti, adresné údaje  – adresu trvalého príp. prechodného bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, telefónne  číslo, emailová adresa
 • ďalšie osobné údaje vrátane citlivých údajov: bankové spojenie a číslo účtu, základné údaje o aktuálnom zdravotnom stave, predpísanej liečbe, diétnych opatreniach, sociodemografické údaje – vek, pohlavie, príbuzenské väzby a ďalšie osobné údaje vyplývajúce z konkrétneho zmluvného vzťahu.

DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné a citlivé údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutne nutnú k zaisteniu vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a ďalej v určenom rozsahu po dobu vyplývajúcu zo súhlasu udeleného subjektom údajov.

KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

Správca informuje subjekt údajov o nasledujúcich kontaktných údajoch pre umožnenie kontaktu subjektu údajov so správcom:

 • správcu je možné kontaktovať písomne na hore uvedenej adrese sídla správcu
 • správcu je možné kontaktovať písomne prostredníctvom emailové adresy: finest@finest.sk

 

INFORMÁCIE O PRÍPADNÝCH PRÍJEMCOCH A ÚMYSLU ODOVZDAŤ INFORMÁCIE

Osobné údaje poskytnuté subjektom údajov správca poskytuje nasledujúcim subjektom:

 1. MUDr. Kopecký Viliam, MUDr. Bednarčík Peter, CSc.  (ďalej len „príjemcovia“):
  za účelom posúdenia kontraindikácií na nízkofrekvenčnú pulznú magnetoterapiu.
 2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje subjektu údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ osobnÝch  ÚDAJOV – informÁCIE o právAch subjektu údajOV

 • Subjekt údajov má právo požiadať správcu o poskytnutie informácie o spracovaní jeho osobných a citlivých údajov.
 • Subjekt údajov má právo, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím za účelom spracovania má subjekt údajov právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutím dodatočného prehlásenia.
 • Subjekt údajov má právo, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa  daného subjektu údajov týkajú a správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, pokiaľ je daný niektorý z dôvodov stanovených obecným nariadením o ochrane osobných údajov.   
 • Subjekt údajov má právo, aby správca obmedzil spracovanie osobných, v prípadoch stanovených obecným nariadením o ochrane osobných údajov.
 • Subjekt údajov má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi, bez toho aby tomu správca bránil, a to v prípadoch stanovených obecným nariadením o ochrane osobných údajov.  
 • Pokiaľ je spracovanie osobných údajov založené na súhlase so spracovaním osobných údajov poskytnuté subjektom údajov, má tento subjekt údajov právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.
 • Pokiaľ sa subjekt údajov domnieva, že prišlo k porušeniu právnych predpisov v súvislosti s ochranou jeho osobných údajov, má právo podať sťažnosť u niektorého dozorného úradu. Dozorným úradom  v Slovenskej republike je Úrad pre ochranu osobných údajov.