You are here

Informace o zpracování osobních údajů

ÚVODNÍ INFORMACE

Společnost FINEST Selection, spol. s r.o.
se sídlem Kubova 1797/41, 621 00 Brno,
IČO: 25542273, DIČ:CZ25542273
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 31523
email pro komunikaci: finest@finest.cz
(dále jen „Společnost“)

 1. Společností tímto informuje o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následující Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých Společnost jako správce osobních údajů v souvislosti se vznikem smluvního vztahu nakládá s osobními údaji Subjektu údajů, včetně citlivých údajů, jak jsou vymezeny v odkazované právní úpravě.
 2. Společnost tímto dále upozorňuje subjekt údajů na speciální úpravu zpracování zvláštní kategorie osobních údajů, do níž patří údaje o rasovém či etnickém původu subjektu údajů, politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení nebo členství v odborech, zdravotním stavu, sexuálním životě nebo sexuální orientaci a genetické a biometrické údaje (např. otisk prstu, snímek obličeje, apod.) subjektu údajů (dále jen „citlivé údaje“).

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ Osobních údajů

Společnost jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souvislosti se vznikem smluvního vztahu, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů včetně citlivých údajů k těmto účelům:

 • realizace smluvního vztahu se subjektem údajů.
 • vedení vnitřní evidence zákazníků.
 • zasílání informací a obchodních sdělení (pouze se souhlasem subjektu údajů).

Společnost získává osobní údaje od:

 • subjektu údajů
 • veřejných evidencí
 • třetích osob

Sdělení osobních údajů subjektem údajů je zcela dobrovolné v případě, že je smlouva uzavírána přímo se subjektem údajů, nebo jsou získávány se souhlasem subjektu údajů, je-li smlouva zavírána se třetí osobou. Sdělení osobních údajů, případně souhlas subjektu údajů s jejich zpracováním, je základním předpokladem pro jednání o možnosti uzavření smlouvy, pro uzavření nebo změnu smlouvy, resp. pro poskytnutí sjednávaného předmětu plnění, přičemž poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů.

 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH osobních údajů

 

Osobní údaje subjektů údajů včetně citlivých údajů jsou zpracovávány v rozsahu:

identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, adresní údaje – adresu trvalého příp. přechodného pobytu, doručovací či jiná kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa

další osobní údaje včetně citlivých údajů: bankovní spojení a číslo účtu, základní údaje o aktuálním zdravotním stavu, předepsané léčbě, dietních opatřeních, sociodemografické údaje – věk, pohlaví, příbuzenské vazby a další osobní údaje plynoucí z konkrétního smluvního vztahu

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ osobních  ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z smluvního vztahu a dále v určeném rozsahu po dobu vyplývající ze souhlasu uděleného subjektem údajů.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správce informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu subjektu údajů se správcem:

 • správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše.
 • správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím emailové adresy: finest@finest.cz

 

INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce poskytuje následujícím subjektům:

 • MUDr. Kopecký Viliam, MUDr. Bednarčík Peter, CSc.  (dále jen „příjemce“):
  - za účelem posouzení kontraindikací na nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii.
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ osobních  ÚDAJŮ – informace o právech subjektu údajů

 • Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů a citlivých údajů.
 • Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 
 • Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 • Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 • Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
 • Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

FINEST Selection, spol. s r.o.
sídlo: Kubova 1797/41, 621 00 Brno
IČ:255 422 73, DIČ: CZ255 422 73
Česká republika tel.: +420 541 213 496, e-mail: finest@finest.cz