You are here

Vyzkoušejte si aplikaci.

Jsme povinni posoudit vhodnost použití nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie, vyhodnotíme možné reakce a vyloučíme všechna podezření na případné kontraindikace.

Přístroj Vám doručíme na Vaši adresu. Nic neplatíte.

 

Volejte 800 100 220

 

 nebo vypište formulář. Budeme Vás kontaktovat. Děkujeme za Váš zájem.

 

 Reklamační podmínky

 

1.Kupující při převzetí předmětu koupě od prodávajícího obdrží návod na obsluhu předmětu koupě a záruční list.

2. Prodávající poskytuje na předmět koupě záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout od převzetí předmětu koupě kupujícím. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným, neodborným nebo nešetrným zacházením, mechanickým poškozením, běžným opotřebením, použitím předmětu koupě v rozporu s jeho účelem nebo návodem na obsluhu či živelnými pohromami.

3.  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že předmět koupě při převzetí kupujícím nemá vady, tj. že má vlastnosti stanovené v ust. § 2161 o. z. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí předmětu koupě kupujícím, má se za to, že předmět koupě byl vadný již při převzetí.

4.    V případě, že předmět koupě při převzetí má vady, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

5. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6.   Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.Reklamaci je kupující povinen uplatnit u prodávajícího v místě jeho sídla. Osobní odevzdání reklamovaného předmětu koupě v sídle společnosti je možné uskutečnit v pracovních dnech od 08.00 hod do 16.00 hod. Záruční opravy jsou prováděny prodávajícím nebo jeho autorizovaným dodavatelem. Pro účely provedení záruční opravy stačí uplatnit reklamaci u prodávajícího. Doba od uplatnění práva odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující povinen po ukončení opravy předmět koupě převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud dojde k výměně předmětu koupě, začne plynout záruční doba znovu od převzetí nového předmětu koupě.

8.   Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

9. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

10.EET: Podle zákona o evidenci trřeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
 FINEST Selection, spol. s r.o. eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidvat přijatou tržbu u správce dane nejpozději do 5 dnů.

 

* Abychom Vás mohli oslovit, vyplňte tyto údaje prosím.

Odesláním formuláře souhlasím, že mé osobní údaje: jméno, příjmení, ulice a č.p., PSČ, město, kontaktní telefon, e-mailová adresa, zapsané v tomto formuláři můžou být použité za účelem kontaktování k vyzkoušení magnetoterapeutického přístroje značky BIOMAG, společností FINEST Selection, spol. s r.o. Více informací najdete na tomto odkazu.