You are here

Mozková dysfunkce u dětí a dospělých

Lehká mozková dysfunkce u dětí – je postižení centrálního nervového systému dítěte během nitroděložního života, vlivem porodního traumatu, ischémií a celou řadou dalších vlivů. Z rozsahu poškození vyplývá i široká škála patologických projevů – od poruch hybnosti přes poruchy soustředění, učení aj. Základem léčby je cílená dlouhodobá rehabilitace. Mozková dysfunkce u dospělého je většinou v souvislosti s nedostatečným cévním zásobením mozku a degenerativními změnami v důsledku ischémie a autoimunních, toxických a dalších změn.

Komentář k diagnoze:: 
Dětská mozková obrna a lehká mozková dysfunkce s řadou klinických projevů byly opakovaně v centru pozornosti lékařů aplikujících nízkofrekvenční pulzní magnetické pole. Získané výsledky opravňují k tomu, aby metoda byla mnohem častěji a intenzivněji využívána u postižených dětí v rámci komplexní rehabilitační péče. Výše uvedené příspěvky rodičů ukazují, že kombinace ostatní komplexní rehabilitace s nízkofrekvenční pulzní terapií aplikovanou dlouhodobě urychluje a zvyšuje celkový léčebný efekt.
Česky
Tento program lze také použít na: 

atrofie nervus opticus, šeroslepost; degenerativní onemocnění CNS; dětská mozková obrna, spastické stavy; glaukom a zvýšení nitroočního tlaku; lehká mozková dysfunkce u dětí; mozková cévní příhoda; parkinsonizmus; poruchy prokrvení horních končetin, mravenčení, brnění a poruchy citlivosti v HK; roztroušená skleróza mozkomíšní; stavy po mozkové cévní příhodě.

Pulzní magnetoterapie je vhodnou fyziatrickou léčební metodou, vedoucí k úpravě svalového tonu, k zlepšení a urychlení reparace. V odborné literatuře jsou popsány pozoruhodné efekty i u těžkých stavů postižení pohybového aparátu u dětí. U dospělých mají aplikace nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie za cíl zlepšit přísun okysličené krve a živin a tak vytvořit lepší podmínky pro zachování mozkových funkcí.