You are here

Aplikační bod G

Ischemická choroba srdca, stav po infarkte, po operácii bypassu, poruchy rytmu srdca pri ischémii

Uvedené poruchy majú spoločného menovateľa, a to nedostatočné zásobenie srdcového svalu kyslíkom. Výsledkom môže byť široká škála poškodení a patologických prejavov.

Cíl aplikace: 

Nízkofrekvenčné pulzové magnetické pole (NPMP) okrem iného ovplyvňuje polarizáciu červených krviniek. Krv, ktorá prešla vytvoreným magnetickým poľom, vykazuje väčšiu schopnosť viazať kyslík. Polarizácia krviniek ovplyvňuje svalový tonus žíl, tepien a vlásočníc – dochádza k vazodilatácii a tým k dokonalému zásobeniu tkanív okysličenou krvou a živinami a k rýchlejšiemu odvodu toxických látok mimo bunky. Výrazne sa zvyšuje parciálny tlak kyslíka v tkanivách. NPMP pozitívne ovplyvňuje plasticitu krviniek. Vplyvom NPMP sa zároveň znižuje riziko tvorby krvných zrazenín. To všetko má vplyv na harmonizáciu srdcovej činnosti, obehu a krvný tlak. Pri ischemickej chorobe srdca je zlepšenie prekrvenia srdcového svalu základom liečby. Pulzová magnetoterapia zlepšuje zásobenie srdcového svalu kyslíkom, pôsobí proti vzniku trombov a tým môže celkovo pozitívne ovplyvniť pacientov stav. Môže byť využitá ako rehabilitačná metóda na doplnenie komplexnej kardiologickej liečby.

Slovensky
Způsob aplikace: 

Iba v prípade zavedeného kardiostimulátora pulzovú magnetoterapiu neodporúčame, pretože môže dôjsť k zmenám funkcie prístroja s následnou poruchou rytmu. Vo vyššie uvedených prípadoch srdcového ochorenia – ak nemajú kardiostimulátor – nie je dôvod sa magnetoterapie báť, naopak – je možné očakávať zníženie počtu záchvatov a bolesti pri srdci, úpravu rytmu a celkové zlepšenie zdravotného stavu. Aplikujeme väčšinou plochým aplikátorom v sede na chrbát.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnózu č. 20 – ischémia končatín – je možné striedať po 1 týždni s diagnózou č. 28 – regenerácia.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
2 až 3 týždne, potom týždeň prestávka
Odpovědi lékaře - specialisty na magnetoterapii: 
Aplikační body: 

Ischemická choroba srdeční, stav po infarktu, po operaci bypassu, poruchy srdečního rytmu při ischémii

Uvedené poruchy mají společného jmenovatele a to - nedostatečné zásobení srdečního svalu kyslíkem. Výsledkem může být široká škála poškození a patologických projevů.

Cíl aplikace: 

Nízkofrekvenční pulzní magnetické pole (NPMP) mimo jiného ovlivňuje polarizaci červených krvinek. Krev, která prošla vytvořeným magnetickým polem, vykazuje větší schopnost vázat kyslík. Polarizace krvinek ovlivňuje svalový tonus žil, tepen a vlásečnic - dochází k vasodilataci a tím k dokonalému zásobení tkání okysličenou krví a živinami a k rychlejšímu odvodu toxických látek mimo buňky. Výrazně se zvyšuje parciální tlak kyslíku ve tkáních. NPMP pozitivně ovlivňuje plasticitu krvinek. Vlivem NPMP se zároveň snižuje riziko tvorby krevních sraženin. To vše má vliv na harmonizaci srdeční činnosti, oběhu a krevní tlak. U ischemické choroby srdeční je zlepšení prokrvení srdečního svalu základem léčby. Pulzní magnetoterapie zlepšuje zásobení srdečního svalu kyslíkem, působí proti vzniku trombů a tím může celkově pozitivně ovlivnit pacientův stav. Může být využita jako rehabilitační metoda k doplnění komplexní kardiologické léčby.

Česky
Způsob aplikace: 

Pouze v případě zavedeného kardiostimulátoru pulzní magnetoterapii nedoporučujeme, protože může dojít ke změnám funkce přístroje s následnou poruchou rytmu. Ve výše uvedených případech srdečního onemocnění - pokud nemají kardiostimulátor - není důvod se magnetoterapie bát, naopak - lze očekávat snížení počtu záchvatů a bolesti u srdce, úpravu rytmu a celkové zlepšení zdravotního stavu. Aplikujeme většinou plochým aplikátorem vsedě na záda.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnózu č. 20 - ischémie končetin lze střídat po 1 týdnu s diagnózou č. 28 - regenerace.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
2 až 3 týdny pak týden pauza
Odpovědi lékaře - specialisty na magnetoterapii: 
Aplikační body: